RADOŠIE KURSI PIEAUGUŠAJIEM! RADOŠIE KURSI PIEAUGUŠAJIEM!
Rīga, Krimuldas iela 6(ex-Brīvības gatve 193d), LV-1039
20390363, 29511939 P.O.T.C.P no 10.00-19.00
hobijukursi@gmail.com


 


 

         

      SIA HOBIJU KURSI

Atrašanās vieta: Rīga, Krimuldas iela 6 (bijušais nosaukums Brīvības gatve 193D)

Juridiskā adrese: Rīga, Kr.Valdemāra iela 33-13

Reģ.Nr.    LV 40103352677

Banka:     A/S SWEDBANK

Konts:      LV70HABA0551029731294

E-pasts:   hobijukursi@gmail.com

Internetā: www.hobijukursi.lv

Administratīvā direktore:Ieva Erdmane 

Atbildēsim uz zvaniem no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.10.00-19.00 

Norēķini ar bankas pārskaitījumu vai skaidrā naudā uz vietas birojā! 

BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINI!

Bankas kartes nepieņemam!

Mob.tālrunis: 20390363; 29511939 

ATRAŠANĀS VIETA-GOOGLE KARTĒ

HOBIJU KURSI SIA PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs cienām Jūsu privātumu un rūpējamies par Jūsu personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām. Jūs varat droši uzticēt mums savus personas datus.

Personas dati - jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un Jūsu tiesībām.

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Hobiju kursi", reģ. Nr.: 40103352677, juridiskā adrese Kr.Valdemāra iela 33-13, Rīga, Latvija, LV-1010.

2. Hobiju kursi SIA apstrādā personas datus sekojošiem nolūkiem:

     1.      līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

2.      klienta identificēšanai;

3.      klienta apkalpošanai;

4.      pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;

5.      pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai;

6.      jaunu pakalpojumu attīstīšanai;

7.      iebildumu, pretenziju, sūdzību, ierosinājumu, paziņojumu un citu iesniegumu izskatīšanai;

8.      saziņas uzturēšanai;

9.      norēķinu administrēšanai;

10.    parādu piedziņai;

11.    statistikas datu uzturēšanai un analizēšanai;

12.    tirgus izpētes mērķiem;

13.    jaunu pakalpojumu un preču reklamēšanai;

14.    jaunumu paziņošanai;

15.    citos nolūkos, ja par to ir informēts klients.

3.       Tiesiskais pamats personas datu apstrādei:

     1.       normatīvo aktu prasības (piemēram, likums Par grāmatvedību, Elektronisko sakaru likums u.c.);

2.       līgums ar klientu;

3.       atsevišķos gadījumos saskaņā ar klienta piekrišanu;

4.       lai, ievērojot datu subjekta pamattiesības un brīvības, realizētu pārziņa vai tās trešās personas likumiskās intereses, kurai personas dati atklāti.

4.       Hobiju kursi SIA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, kā arī pielieto mūsdienu tehnoloģijas, lai aizsargātu savu darbinieku un klientu personas datus. Hobiju kursi SIA aizsargā Jūsu datus ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem.

5.       Personas datu nodošana

     1.      Lai pildītu savus juridiskos pienākumus, mēs varam nodot Jūsu personas datus tiesībsargājošajām iestādēm, 
               kā arī valsts un pašvaldību iestādēm likumā  noteiktajos gadījumos.

2.      Mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai aizstāvētu savas likumīgās intereses.

3.      Atsevišķos gadījumos mēs nododam Jūsu personas datus uzņēmumiem, kas sniedz mums ārpakalpojumus (piemēram: bankas un citi norēķinu sistēmu pakalpojumi, ārpus tiesas parādu piedzinēji, finanšu vai nodokļu audits u.tml.). šie uzņēmumi var apstrādāt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu norādījumiem un nedrīkst tos izmantot citiem mērķiem. šiem uzņēmumiem saskaņā ar likumu un mūsu sadarbības līgumu, tiek prasīts ievērot atbilstošu personas datu aizsardzības pakāpi.

6.       Personas datu glabāšanas laiks:

1.       Jūsu dati tiks apstrādi tik ilgi, kamēr ir spēkā līgums, kā arī kamēr ir spēkā no līguma izrietošo prasību noilguma termiņš;

2.       kamēr puses var realizēt savas likumīgas intereses;

3.       atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

4.       kamēr ir spēkā klienta piekrišana personas datu apstrādei, ja nepastāv cits likumīgs apstrādes pamats.

7.       Jūsu tiesības:

1.       uzzināt, vai mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi;

2.       gadījumā, ja mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, Jums ir tiesības piekļūt attiecīgajai informācijai;

3.       ja informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības sniegt mums aktuālu informāciju un lūgt to izlabot;

4.       atsaukt piekrišanu;

5.       atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret datu apstrādi, lūgt ierobežot datu apstrādi, lūgt izdzēst datus. Informējam, ka šīs tiesības ir realizējamas tikai saskaņā ar likuma prasībām un mūsu uzņēmums patur tiesības atteikt veikt minētās darbības, pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām;

6.       saņemt un/vai nodot personas datus citam pārzinim. Minētais attiecas tikai uz datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekrišanu vai līgumu, un ja apstrāde tiek veikta automatizēti.

7.       Lai aizsargātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, pirms sniegt Jūsu pieprasīto informāciju par saviem personīgajiem datiem. Šim nolūkam mēs varam lūgt Jūs iesniegt personu apliecinošu dokumentu.Ja Jūs nevarat pierādīt savu identitāti, mēs varam noraidīt Jūsu pieteikumu.

8.       Savas tiesības Jūs varat realizēt tikai uz rakstveida iesnieguma pamata. Mēs sniegsim atbildi likumā noteiktajā termiņā.

8.       Ik pēc kāda laika mēs atjaunosim šo privātuma politiku. Šī konfidencialitātes politika stājās spēkā un pēdējoreiz tika atjaunināta 2018. gada 23. maijā.

9.       Ja Jums rodas jautājumi personas datu apstrādes jomā varat sazināties ar mums:hobijukursi@gmail.com